CAPITAL Sp. z o.o.

Spółka prowadzi działalność inwestycyjną Grupy Kapitałowej CARDA Consultancy S.A.  

Skład portfela inwestycyjnego:

1.     Akcje spółki z branży produkcji przemysłowej – wartość 905 065,20 zł

2.     Akcje spółki z branży spożywczej – wartość 2 571 151,46 zł

3.     Akcje spółki z branży finansowej – wartość 523 601, 63 zł

Źródłem generowania stopy zwrotu z inwestycji jest odpowiednie lokowanie środków w instrumenty rynku publicznego, niepublicznego oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących swoją działalność w perspektywicznych branżach oraz wyróżniających się pośród konkurencji.

Dobór inwestycji jest uwarunkowany posiadaniem określonej ścieżki wyjścia z takiej inwestycji, czego wyrazem są w szczególności:

  • posiadanie przez podmiot z GK CARDA Consultancy długoterminowej umowy ze spółką portfelową w zakresie doradztwa strategicznego na wypadek pogorszenia kondycji spółki portfelowej;
  • posiadanie przez podmiot z GK CARDA Consultancy długookresowej umowy ze spółką portfelową w zakresie realizacji przyszłej transakcji typu IPO, SPO, sprzedaż spółki do funduszy typu private equity, itd;
  • posiadanie przez spółkę portfelową innego, uwiarygodnionego wyjścia z danej inwestycji przez CAPITAL, poprzez np. likwidację spółki, sprzedaż aktywów spółki, umowę odkupu instrumentów udziałowych, określony czas zapadalności instrumentów dłużnych, itp.

  

CAPITAL sp. z o.o. dokonuje inwestycji w oparciu o poszerzone analizy, mające za zadanie uzyskania stabilnej, corocznej stopy zwrotu. Dobór inwestycji Spółki jest uwarunkowany posiadaniem określonej ścieżki wyjścia przez Spółkę z takiej inwestycji, czego wyrazem są w szczególności:  

1) posiadanie realnego i zweryfikowanego planu wyjścia z inwestycji dla Spółki,

2) posiadanie przez potencjalną spółkę portfelową (spółkę, której instrumenty stanowić mają lokatę Spółki) długoterminowej umowy (lub umów), umożliwiającej wyjście Spółki z inwestycji - z firmą profesjonalnie zajmującą się organizacją transakcji typu IPO (emisja publiczna akcji) i pre-IPO, sprzedażą spółek do funduszy typu private equity, sprzedażą aktywów danej spółki, pozyskaniem innego finansowania w miejsce środków ulokowanych przez Spółkę, 

3) rozpoczęcie przez potencjalną spółkę portfelową procesu transakcyjnego opisanego w pkt. 2 – np. poprzez złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, itp.

Dane rejestrowe CAPITAL sp. z o.o. 

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 363962 

Kapitał zakładowy 3 005 000,00 zł opłacony w całości

REGON 221 083 928
NIP 957 104 25 80